راهنمای ثبت‌نام

موارد ستاره‌دار را حتما ارسال کنید.

  • حتما هنگام تکمیل فرم، فایل پیچ‌دک یا ارائه را باید ارسال کنید.
  • بعد از پایان زمان ثبت‌نام، تمامی درخواست‌ها بررسی و با افراد/تیم‌های منتخب جهت شرکت در معرکه از طریق ایمیل و پیامک تماس گرفته خواهد‌شد.

ثبت نام معرکه

  • فایل ها را به اینجا بکشید